Skip to main content

Maatschappelijke zetel

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Curabitur blandit tempus porttitor.

Dutry & Co Belgique

Dutry & Co Pays-Bas

(seulement adresse postale)

Dutry & Co France

(seulement adresse postale!)

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. TOEPASSING :

Al onze overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door deze algemene verkoopsvoorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen en ze integraal te aanvaarden.

Eventuele afwijkende voorwaarden uitgaande van de klant worden door ons volstrekt verworpen. De eventuele nietigheid of ongeldigheid van een van deze voorwaarden brengt niet de nietigheid van de andere bedingen of van de overeenkomst met zich mee.

2. BESTELLINGEN :

De offerte is louter informatief en indicatief en niet-bindend. Per bestelling: alle orders/bestellingen , waarvan de tarieven op de prijslijst staan, en goedgekeurd door de firma Dutry & Co, moet er een voorschot betaald worden dit kan eventueel voorzien worden op de bestelbon.

Opdrachten, bestellingen aan ons bedrijf zijn onherroepelijk voor de klant, tenzij schriftelijke aanvaarding van Dutry & Co. Alle verzoeken om de samenstelling of grootte van een bestelling te wijzigen door de klant, kunnen door ons slechts worden aanvaard indien dit schriftelijk is gebeurd, fax en e-mail inbegrepen. Dit moet gebeuren binnen de 8 dagen na ontvangst van de eerste bestelling.

In geval van wijziging van de bestelling door de klant is ons bedrijf niet meer gebonden aan de afgesproken levertermijn of uitvoeringsdatum.

3. PRIJS :

De vermelde prijs is vast en alles inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk voorbehoud is gemaakt voor supplementen.

Alle bijkomende werken en eventuele bijkomende materialen die door de koper worden besteld of die wegens verborgen omstandigheden, die bij de totstandkoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet konden worden voorzien, moeten worden uitgevoerd teneinde de gegunde werken te kunnen uitvoeren zoals besteld, zullen door ons in regie worden aangerekend en bijkomend gefactureerd.

De door de koper bestelde wijzigingen en/of meerwerken kunnen door ons slechts worden aanvaard indien deze bestelling schriftelijk is gebeurd, daarin inbegrepen telefax of e-mail. Indien vóór de levering de BTW wijzigingen ondergaat, wordt de totale prijs in overeenstemming daarmee aangepast.

4. UITVOERINGSCLAUSULE :

De wederzijdse verbintenissen van verkoper en koper moeten uitgevoerd worden op de zetel in de woonplaats van de verkoper.

5. LEVERINGSTERMIJN :

Indien een leveringstermijn werd bepaald, is deze van strikte toepassing, zowel voor de verkoper als voor de koper.

Levert de verkoper de goederen niet ten laatste op de leveringsdatum, of weigert de koper de levering ten laatste op deze datum in ontvangst te nemen, dan kan de benadeelde partij per aangetekend schrijven de uitvoering van de overeenkomst eisen binnen een termijn van 10 dagen vanaf de datum van verzending van de aangetekende brief. Indien de tegenpartij in gebreke blijft daaraan gevolg te geven, dan heeft de benadeelde partij het recht om de overeenkomst van rechtswegen en zonder bijkomende ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen, met schaderegeling als bepaald in art. 10.

Indien de leveringstermijn niet kan worden nageleefd wegens overmacht, moet de partij die overmacht inroept, de andere partij op straffe van verval per aangetekend schrijven verwittigen vóór het verstrijken van de leveringstermijn, die alsdan kan verlengd worden zolang de overmacht duurt. Eventuele meerwerken brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling ten gunste van de verkoper verval van de oorspronkelijke termijn mee.

Indien op verzoek van de koper wijzigingen worden aangebracht aan de leveringstermijn, -omstandigheden en/of –plaats, of indien de koper daaromtrent verkeerde inlichtingen heeft verstrekt, heeft de verkoper het recht de bijkomende kosten die hij heeft moeten maken en schade die hij heeft geleden wegens deze foutieve inlichtingen aan te rekenen.

6. BETALING :

Behoudens anders luidende vermelding moet de betaling geschieden netto contant bij de levering. Bij niet betaling van de prijs op de vervaldag zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn van 8% per jaar. Bovendien wordt, ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 10%, met een minimum van 125 € en een maximum van 1.860 €, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. In geval van laattijdige betaling van de koper heeft de verkoper het recht van alle lopende bestellingen uit te stellen of te annuleren, dit zonder enige verplichting, ingebrekestelling of rechterlijke vervolging met schadevergoeding.

Elke factuur zal als aanvaard worden beschouwd bij ontstentenis van schriftelijke en precieze klacht binnen 8 dagen na ontvangst ervan en uitsluitend per aangetekende brief.

De niet-betaling van een enkele factuur of wissel op de vervaldag maakt echter het nog verschuldigde bedrag op alle andere, zelfs niet vervallen, facturen of wissels van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling invorderbaar. Mocht er gegronde twijfel ontstaan omtrent de juiste nakoming van de verplichtingen vanwege de koper, dan is deze gehouden om op eerste verzoek zekerheidsstelling te verlenen.

7. WAARBORG :

  1. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor niet fundamentele afwijkingen inzake constructie, maten, gewicht, kleur, design of andere elementen van kwaliteit, hoeveelheid of model, die de koper geen nadeel berokkenen en die niet kunnen aanzien worden als niet conformiteit.
  2. Zichtbare gebreken die de koper redelijkerwijs kan vaststellen bij de levering moeten door de koper op straffe van verval bij de levering gemeld worden aan de verkoper.
  3. De niet-conformiteit, onder voorbehoud van artikel 7a, en de zichtbare gebreken, die niet ressorteren onder artikel 7b, moeten door de koper op straffe van verval gemeld worden aan de verkoper per aangetekend schrijven binnen de acht kalenderdagen vanaf de levering. In geen enkel geval mag de koper de goederen terug sturen zonder uitdrukkelijke toestemming van de verkoper.
  4. Alle andere gebreken moeten door de koper op straffe van verval aan de verkoper gemeld worden per aangetekend schrijven binnen de acht kalenderdagen vanaf het ogenblik waarop de koper ze vaststelt of redelijkerwijze had moeten vaststellen.
  5. De verkoper verleent voor verborgen gebreken de waarborg voorzien bij de artikelen 1641-1649 B.W. doch zijn aansprakelijkheid is beperkt in de tijd tot één jaar vanaf de levering en tot een welbepaald bedrag, met name het equivalent van de koopsom, zodat schade die dit bedrag overschrijdt ten laste blijft van de koper.
  6. Kwaliteit van het materiaal.

De stalen van steen, marmer of graniet, voorgesteld in de vorm van monsters uit verschillende soorten natuursteen, hebben als enige functie de keuze door de klant van het materiaal dat in de handel verkrijgbaar, is te vergemakkelijken. Deze stalen dienen enkel als vergelijkende referentie in deze zin dat geen volstrekte gelijkheid doch alleen gelijkaardigheid kan gevorderd worden De verschillen qua korrel, kleur, de natuurlijke eigenschappen zoals wormgaten, knopen, schelpen, geoden, strata, kristaladers, roestvlekken, onzuiverheden, vlammen etc. kunnen niet worden aangewend als een reden tot weigering of aanleiding geven tot een prijsvermindering. De stenen, marmer- en granietsoorten worden bewerkt en versterkt met de vullingen, bekledingen, haken en hechtingen die hun conformiteit vereist.

De verkoper is niet verantwoordelijk voor de schade die veroorzaakt wordt door de foute opslag, aanwending of onderhoud van de geleverde producten, noch voor de reactie van cement, vries-temperatuur, vocht of andere atmosferische omstandigheden op de natuurlijke stenen. Het is de rol van de opdrachtgever om zijn rechten te verdedigen tegenover de monteur die de regels van de kunst niet zou hebben gerespecteerd of zich er niet van op de hoogte zou hebben gesteld. De niet professionele koper die zelf monteert zonder de medewerking van een vakman en die zich niet informeert over de regels van de kunst, doet dat op eigen risico. Elke klacht over waar die ook maar enigszins bewerkt is, kan niet in aanmerking worden genomen. De verkoper geeft een waarborg tegen verborgen gebreken in het geval dat, rekening houdend met de aard en de aanwending van de producten, artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is. In geen geval kan de waarborg die de verkoper geeft verder gaan dan de eenvoudige vervanging van de geleverde producten, zoals bepaald in het verkoopscontract, met uitsluiting van elke schadevergoeding voor de demontering, de hermontering, het transport of andere daaraan verbonden kosten en van elke andere vorm van schadevergoeding.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD :

De goederen blijven eigendom van de verkoper zolang de koopsom en haar eventuele aanhorigheden niet volledig betaald zijn, zodat de koper niet gerechtigd is de goederen op enigerlei wijze als zekerheid aan te wenden of te vervreemden.

9. RISICO :

Niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud, geschiedt de bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling op risico van de koper. Het vervoer of de verzending van onze goederen, via om het even welk vervoermiddel, geschiedt op risico van de bestemmeling.

10. ANNULATIE - ONTBINDING - SCHADEBEDING :

In geval van annulatie van de bestelling door de klant of in geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst ten laste van de klant, zal de klant gehouden zijn tot betaling van de reeds geleverde goederen en uitgevoerde werken én tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding, die wordt vastgesteld op 30 % van de waarde van het niet-uitgevoerde gedeelte van het contract, exclusief BTW. In geval van annulatie van een bestelling door ons of in geval van of in geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst ten onze laste, is de klant gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding van 5 % van de waarde van het niet-uitgevoerde contract, exclusief BTW. Wanneer de verkoper, na ingebrekestelling, in gebreke blijft om de goederen tijdig te leveren conform hetgeen hierboven in het art. 4 werd uiteengezet, is de koper gerechtigd op een forfaitaire vergoeding van 2,5 € per dag dat de levering laattijdig geschiedt. Deze forfaitaire vergoeding betreft de laattijdigheid van de geheelheid der levering en dient in evenredigheid te worden herleid indien sprake is van een slechts gedeeltelijk laattijdige levering.

11. BEVOEGDHEID :

In geval van gerechtelijk geschil kan de verkoper enkel gedagvaard worden voor het Vredegerecht en de Rechtbanken territoriaal bevoegd voor zijn woonplaats. De koper kan, gelet op de uitvoeringsclausule (artikel 4), steeds gedagvaard worden voor het Vredegerecht en de Rechtbanken territoriaal bevoegd voor de woonplaats van de verkoper. De verkoper behoudt zich het recht zich tot iedere ander territoriaal bevoegd Vredegerecht en Rechtbank naar gemeen recht te richten.

Cliquez ici pour demander l'avis de nos spécialistes

On vous répond dès que possible, normalement endéans les 24h (sauf weekend et jours fériés).